Algemene voorwaarden 2015

 

          Algemeen

 1. GO Begeleiding is opgericht door Esther Go, gevestigd te Beuningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62893955.
  GO Begeleiding richt zich op het ondersteunen en begeleiden van ouders, die een kind hebben met psychiatrische problematiek, alsmede het organiseren van Mindfulness trainingen voor deze ouders.

  Toepasselijkheid
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met GO Begeleiding en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zever van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  Vertrouwelijkheid en privacy bescherming
 3. GO begeleiding is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingssessies of gesprekken. Voor overleg met of verslaglegging aan derden wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

  Tarief en betaling
 4. Het tarief voor 2015 is vastgesteld op €60,00 per begeleidingsuur, inclusief overhead- en reiskosten, exclusief 21% btw. Onder overhead valt de tijd voor het maken van rapportages voor derden, het overleg met andere betrokkenen (bijvoorbeeld andere hulpverlening of school) en het voorbereiden en uitwerken van specifieke programma’s op maat.

 5. Het eerste gesprek, de intake, duurt maximaal anderhalf uur. Om ouders de gelegenheid te geven kennis te maken en om te beslissen of ze verder willen met GO Begeleiding, is deze kosteloos en vrijblijvend.

 6. De duur van de vervolgsessies kan variëren en wordt in overleg met de ouder bepaald.

 7. Telefonische contacten van 10 minuten of korter worden niet in rekening gebracht. Gesprekken die langer duren dan 10 minuten worden in rekening gebracht tegen het standaard tarief.

 8. Ten aanzien van afspraken die 24 uur van te voren of later worden afgezegd, geldt de regel dat de geplande afspraak of bezoektijd wordt gefactureerd met een maximum van 2 uur. Indien er sprake is van overmacht (zoals bijvoorbeeld een onvoorziene ziekenhuisopname) dan geldt deze afzegtermijn niet.

 9. Facturering vindt plaats aan het eind van de maand onder vermelding van declarabele uren op datum.

 10. Declarabele uren zijn op de zogenaamde face to face contacturen; de directe gespreksduur zoals met de ouder afgesproken en ingepland (eventueel verhoogd  met de overschrijdende tijd welke per kwartier wordt doorberekend).

 11. Het factuurbedrag dient, onder vermelding van factuurnummer, uiterlijk binnen 14 dagen na
  dagtekening bijgeschreven te zijn op IBAN NL56RABO 0302475990 ten name van GO Begeleiding te
  Beuningen. Bij het in gebreke blijven is praktijkhouder Esther Go gerechtigd de geboden zorgverlening
  op te schorten dan wel te beëindigen.

 12. Go Begeleiding dan wel Esther Go heeft het recht om tussentijds de tarieven aan te passen als actuele richtlijnen of ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

  Aansprakelijkheid
 13. GO Begeleiding is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten.

  Vervanging
 14. Tijdens vakantie of ziekte van de begeleider is geen vervanging mogelijk.